Zakończenie projektu

Jednymi z ostatnich szkoleń w ramach projektu były "Planowanie działalności gosp. Biznes plan oraz warsztat "Gra biznesowa". Zajęcia odbywały się w dniach 23.07.2010 - 29.09.2010. Uczestnicy wykonywali analizy projektu przedsięwzięcia pod kątem oferty, zasobów własnych analizy konkurencji itp. Wśród uczestników została przeprowadzona gra biznesowa symulująca założenie i działalność przedsiębiorstwa w warunkach rynkowych. Gra była doskonałą próbą sił i charakterów uczestników, wskazała na ile opanowali wiedzę przekazaną na szkoleniach i gdzie są jeszcze ewentualnie braki, pokazała z jakimi problemami borykają się przedsiębiorcy.

Szkolenie "Marketing i reklama"

W ramach projektu " Kowala - Gminą Przedsiębiorczą" trzy grupy uczestników w dniach 17.07.2010-04.09.2010 odbyły szkolenie "Marketing i reklama "w zakres którego wchodziły nast. zagadnienia: Analiza konkurencji, określenie marketing , porady dotyczące organizacji sprzedaży i marketingu, analizy marketingowe i badanie rynku, marchendising.

Koniec szkoleń

Od 06.07.2010 do 14.08.2010 r. trwały szkolenia: "Prawno-księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej". Podczas tych szkoleń uczestnicy projektu zapoznali się z różnymi formami prowadzenia działalności gosp. , wadami, zaletami, skutkami prawnymi, procedurą zakładania działalności , formami rozliczania z podatku dochodowego, rozliczeniami z tytułu VAT, elementami prawa pracy. Celem szkolenia było zaznajomienie uczestników z głównymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej oraz pokazanie możliwości wyboru różnych rozwiązań podatkowych

Warsztaty integracyjne

W dniach 26.06.2010 - 09.08.2010 r. w ramach naszego projektu " Kowala - Gminą przedsiębiorczą", odbyły się warsztaty integracyjne dla I, II i III grupy. Miały one na celu głównie: przeprowadzenie treningu interpersonalnego, poznanie grupy, pobudzenie aktywności i otwarcie na nowe wyzwania, wykorzystanie elementów wzmocnienia grupowego, wzbudzanie ducha przedsiębiorczości i wiary we własne siły, pokazanie elementów technik autoprezentacji. Tematyka zajęć była również poświęcona poznaniu samego siebie , analizie własnego potencjału zawodowego , analizie umiejętności, predyspozycji zawodowych, swoich mocnych i słabych stron. Szkolenie takie było odpowiedzią na barierę braku pewności siebie, wiary we własne siły. Podjęcie własnej działalności gosp. wymaga postaw z goła odmiennych, dlatego realizacja tego typu zajęć była niezbędna

Koniec Rekrutacji

Do końca lipca br. Trwała rekrutacja III grupy uczestników projektu finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego " Kowala - Gminą Przedsiębiorczą". Utworzona została grupa 15 osób, które odbędą szereg szkoleń przewidzianych w projekcie

Ostatnia Rekrutacja

Do końca lipca potrwa rekrutacja trzeciej grupy chętnych do udziału w projekcie. Zapraszamy mieszkańców Gminy Kowala oraz osoby zamieszkujące inne gminy powiatu radomskiego. Informujemy, że uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna, nieaktywna zawodowo, również ucząca się czy będąca rolnikiem

Koniec rekrutacji

W dniu 31 maja została zakończona rekrutacja dwóch grup kandydatów do projektu pn."Kowala- Gminą Przedsiębiorczą". Utworzone zostały dwie grupy uczestników, każda po 15 osób. Przewidziane szkolenia i warsztaty prowadzone będą w Gminnym Centrum Informacji przy Urzędzie Gminy w Kowali (pierwsza grupa) oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Bartodziejach (druga grupa).

Rekrutacja trzeciej grupy prowadzona będzie w lipcu br.

Zapraszamy !!

Informujemy, że trwa rekrutacja do bezpłatnego projektu szkoleniowego realizowanego przez Urząd Gminy w Kowali.

Projekt "Kowala - Gminą Przedsiębiorczą" obejmować będzie warsztaty z planowania działalności gospodarczej, szkolenie "prawno - księgowe aspekty prowadzenia działalności", szkolenie "Marketing i reklama" oraz warsztat "gra biznesowa".

Skierowany jest on do dorosłych mieszkańców Gminy Kowala oraz innych gmin wiejskich powiatu radomksiego, zarówno bezrobotnych , pracujących jak i rolników.

Zmiana kryteriów naboru

Informujemy , że zostały zmienione kryteria naboru do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kowala- Gminą Przedsiębiorczą". Po wprowadzonych zmianach projekt skierowany jest do osób dorosłych , zamieszkałych na terenie Gminy Kowala oraz innych gmin wiejskich powiatu radomskiego.

Ruszył nabór do projektu

Ruszył nabór do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kowala- Gminą Przedsiebiorczą". Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-25 lat , zamieszkałych na terenie Gminy Kowala, bezrobotnych , pracujących jak również rolników. Łączny czas projektu to 6 miesięcy(kwiecień-wrzesień), obejmował on będzie:

  • szkolenie z zakresu prawno-księgowych aspektów prowadzenia działalności gosp.
  • szkolenie z zakresu marketing i reklama
  • szkolenie z zakresu planowania działalności gosp.
  • warsztat szkoleniowy: Gra biznesowa
  • Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Gminnego Centrum Informacji.