Cel Projektu

Celem projektu: "Kowala - Gminą Przedsiębiorczą" jest, pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców oraz wykorzystanie mocnych stron regionu. Do Gminnego Centrum Informacji w Kowali zgłosiła sie grupa mieszkańców Gminy z inicjatywą organizacji zajęć aktywizujących środowisko zwłaszcza ludzi młodych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przeprowadzone konsultacje z przedstawicielami GOPS, Gminnego Centrum Informacji, jak również projektu jest realizacja oddolnej inicjatywy edukacyjnej polegającej na podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności młodych mieszkańców Gminy Kowala w zakresie przedsiębiorczości. Uzasadnienie realizacji projektu wynika z czynników społeczno-ekonomicznych, a także z zainteresowania potencjalnych uczestników tego typu wsparciem.

Dla Kogo?

Projektem zostanie objętych 45 osób fizycznych zamieszkujących Gminę Kowala oraz inne gminy wiejskie powiatu radomskiego w wieku od 18 lat, które nie prowadziły nigdy działalności gospodarczej. W przypadku dużej ilości chętnych zastosowane zostaną dodatkowe kryteria takie jak: status osoby długotrwale bezrobotnej lub bezrobotnej, osoby o trudnym położeniu finansowym (na podstawie danych GOPS lub MOPS), kobiety. Beneficjentami projektu będą osoby, które zgodnie z POKL należą do grup szczególnie dotkniętych trudną sytuacją na rynku pracy. Są to osoby, mające często dobre pomysły na biznes, ale nie potrafiące same ich zrealizować. Brakuje im wiary w swoje siły, wiedzy i doświadczenia.

Szkolenia

Projekt przewiduje przeprowadzenie następujących szkoleń i warsztatów:

  • Warsztaty integracyjne- 12 h/grupa.
  • Prawo- księgowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej- 12 h/grupa.
  • Marketing i reklama- 8 h/grupa.
  • Planowanie działalności gospodarczej- 16 h/grupa.
  • Warsztat szkoleniowy- gra biznesowa- 16 h/grupa.